Trygg, omsorgsfull og forutsigbar base for barn, unge og foresatte.

Familiehjem eller beredskapshjem? hva er forskjellen?

Et fosterhjem er et hjem som tar vare på barn som ikke kan bo hos foreldrene sine. Ett forsterhjem kan være privat, statlig, kommunalt og ideelt. Ett fosterhjem kan være ordinært eller forsterket. Ett forsterket fosterhjem betyr at den som skal ha omsorgsansvaret kjøpes fri fra ordinært arbeid og lønnes i samsvar med dette. Bunes Recovery Senter søker forsterkede fosterhjem.

Beredskapshjem

Beredskapshjem er et hjem som er engasjert for å ta imot barn og unge på kort varsel som følge av en akuttsituasjon. Dette er en utfordrende og berikende oppgave som krever en robust og raus familie. Som beredskapshjem har dere omsorgen for barnet inntil en annen og mer varig løsning i fosterhjem eller institusjon er funnet, eller til barnet flytter tilbake til foreldrene sine.

Krav til beredskapshjem

Det er en fordel om minst én av de voksne i beredskapshjemmet har relevant utdanning og/eller kompetanse og erfaring med barn og/eller ungdom. Annen relevant kompetanse eller personlig egnethet kan kompensere for dette kravet. Vi er på jakt etter familier / personer som er trygge, rolige , tydelige og omsorgsfulle.

Familiehjem

Familiehjem tar imot barn og unge som har så store utfordringer at de ikke kan fungere i et ordinært fosterhjem. I mange tilfeller vil plassering i et familiehjem erstatte et institusjonsopphold.

Familiehjemmet følges opp av egne konsulenter som instruerer og gir individuell veiledning i tillegg til at familiene får støtte til oppgavene gjennom gruppesamlinger med andre familiehjem.

Krav til familiehjem

En av de voksne er engasjert av Stiftelsen Bunes Recovery Senter på heltid og inngår oppdragsavtale om lønns- og øvrige betingelser. Tidligere erfaring som fosterforeldre, annen utdanning eller relevant erfaring, samt personlig egnethet kan kompensere for dette kravet. Vi er på jakt etter familier / personer som er trygge, rolige , tydelige og omsorgsfulle.

Familiehjemmene vil motta opplæring særskilt knyttet til de ulike oppdragene og blir gitt generell kunnskap på fagfeltet.

Søknadsprosess

Hvordan foregår søknadsprosessen?

Etter innsendt søknad vil du bli kontaktet av en fagkonsulent som vil gi en tilbakemelding på om du/dere er aktuelle for å gå videre i en klarstillingprosess. En klarstillingprosess innebærer at man får flere hjemmebesøk av 2 fagkonsulenter, hvor ulike temaer rundt f.eks egen oppvekst, samarbeidsevne, relasjonelle erfaringer, barneoppdragelse osv blir berørt.

Denne prosessen krever at du eller familien gir ærlig og sannferdig informasjon om eget liv.

Etter at hjemmebesøkene er avsluttet vil vi ta stilling til om familien er som familiehjem / beredskapshjem.

Betaling og rettigheter

Som forsterket fosterhjem utfører du et oppdrag på vegne av Bunes Recovery Senter og får godtgjøring på bakgrunn av dette. Størrelsen på godtgjøring varierer fra oppdrag til oppdrag, men vil normalt sett tilsvare en normallønn 350-480.000kr i året.

Fosterhjemsgodtgjørelsen består av
  • en arbeidsgodtgjørelse som du betaler skatt av
  • en utgiftsdekning som er skattefri, skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter, normalt sett i størrelsesorden 7-9000kr
Feriepenger, pensjon og lønn under sykdom

Er du frikjøpt fra din ordinære jobb eller er oppdragstaker i statlige familiehjem er du å anse som frilanser og ikke som arbeidstaker etter folketrygdloven. Dette innebærer blant annet at du i stedet for feriepenger mottar fosterhjemsgodtgjørelse 12 måneder i året.

Frikjøpte eller oppdragstakers rett til pensjon følger av folketrygdloven. På samme måte som annen pensjonsgivende inntekt vil godtgjørelsen du mottar inngå i grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng.

Folketrygdloven gir fosterforeldre rett til sykepenger dersom fosterhjemsforholdet må opphøre på grunn av sykdommen. Som frilanser har man imidlertid ikke rett til sykepenger før etter 17 dager. Derfor bør man vurdere om det er behov for å tegne tilleggsforsikring for denne perioden. Behovet for en slik forsikring bør fosterforeldre og Bunes Recovery Senter avklare sammen når fosterhjemsavtalen inngås.

Rikstrygdeverket har utarbeidet retningslinjer for beregning av sykepengegrunnlaget for fosterhjem som har inntekter utenom oppdraget som fosterhjem.

Søknad om å bli ett hjem for andre

Kontakt oss for mer informasjon, så kan vi bidra til å hjelpe de som trenger det mest

white-dots

Søknadsskjema

Hvorfor ønsker du/dere å søke om å bli ett fosterhjem eller beredskapshjem? Skriv kort om motivasjon.

Hva ønsker du / dere å søke om?

Kontaktinformasjon

Hvordan kommer vi i kontakt med deg?

Kontaktinformasjon - Samboer

Hvordan kommer vi i kontakt med din samboer?

Boforhold og romløsninger

Rom og soverom

Beskrivelse av hjem og nærmiljø

Hva slags muligheter har dere tilgjengelig? Skriv kort om dette. Distanse til skole, aktivitetstilbud

Når har dere mulighet til å starte?

Lover og regler

Du må ha førerkort og tilgang til bil

Du må være over 25 år for å søke hos oss

Kontakt oss gjerne!

Vi tar gjerne en prat med dere om hva vi kan hjelpe dere i gang med

white-dots

Betaling og rettigheter

Som forsterket fosterhjem utfører du et oppdrag på vegne av Bunes Recovery Senter og får godtgjøring på bakgrunn av dette. Størrelsen på godtgjøring varierer fra oppdrag til oppdrag, men vil normalt sett tilsvare en normallønn 350-480.000kr i året.

Fosterhjemsgodtgjørelsen består av

  • en arbeidsgodtgjørelse som du betaler skatt av
  • en utgiftsdekning som er skattefri, skal dekke kost, klær og fritidsaktiviteter, normalt sett i størrelsesorden 7-9000kr

Feriepenger, pensjon og lønn under sykdom

Er du frikjøpt fra din ordinære jobb eller er oppdragstaker i statlige familiehjem er du å anse som frilanser og ikke som arbeidstaker etter folketrygdloven. Dette innebærer blant annet at du i stedet for feriepenger mottar fosterhjemsgodtgjørelse 12 måneder i året.

Frikjøpte eller oppdragstakers rett til pensjon følger av folketrygdloven. På samme måte som annen pensjonsgivende inntekt vil godtgjørelsen du mottar inngå i grunnlaget for opptjening av pensjonspoeng.

Sykepenger

Folketrygdloven gir fosterforeldre rett til sykepenger dersom fosterhjemsforholdet må opphøre på grunn av sykdommen. Som frilanser har man imidlertid ikke rett til sykepenger før etter 17 dager. Derfor bør man vurdere om det er behov for å tegne tilleggsforsikring for denne perioden. Behovet for en slik forsikring bør fosterforeldre og Bunes Recovery Senter avklare sammen når fosterhjemsavtalen inngås.

Rikstrygdeverket har utarbeidet retningslinjer for beregning av sykepengegrunnlaget for fosterhjem som har inntekter utenom oppdraget som fosterhjem.